Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR PORTMANDEN

 

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 

1. Ordrebekræftelse

 

Endelig aftale om levering er indgået ved købers modtagelse af vor skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for Portmanden Aps.

 

Alle oplysninger i brochurer, kataloger, prislister m.v. om vægt, dimensioner, kapacitet, ydeevne og andre tekniske data, er omtrentlige og kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

 

2. Levering

 

Porten leveres til anførte priser på brofaste øer i Danmark , fragt til Bornholm koster for en ledhejseport samt en vippeport Kr. 2000 inkl moms

 

Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende er aftalt.

 

Må Portmanden Aps konstatere, at aftalt leveringstid ikke kan overholdes, eller at forsinkelse må anses som sandsynlig, vil Køber modtage skriftlig meddelelse herom samt så vidt muligt tidspunktet hvor levering påregnes at kunne finde sted.

 

Portmanden Aps ansvar for tab, Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige prisen for leverancen.

 

3 Forudbetaling

 

I særlige tilfælde kan forudbetaling komme i spil

 

Denne politik tilgodeser vor andre kunder,- vi kan holde prisen nede hvis vi undgår dårlige betaler

 

4 Forsikring

 

Køber er ansvarlig for og derfor til enhver tid forpligtet at forsikre leverancen fra dennes aflevering hos køber og indtil montering er sket, hvorved bygningsforsikringen tager over.

 

5. Afhjælpning af mangler

 

Portmanden Aps. påtager sig i en periode af 12 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, indenfor rimelig tid, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

 

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen er blevet anvendt fejlagtig eller ved uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Portmanden Aps skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

 

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes inden 8 dage, efter at manglen er konstateret.

 

6.Ejendomsforbehold

 

Portmanden aps beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måttevære afholdt af sælger på købers vegne.

 

7. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse

 

Forvolder en leverance fra Portmanden Aps skade, er Portmanden Aps ansvarlig for personskade på betingelse af, at det kan dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af Portmanden Aps .Portmanden Aps har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

 

Portmanden Aps har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller noget andet indirekte tab.

 

8. Ansvarsfrihed – force majeure

 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse.

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

9. Afgørelse af tvister

 

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved mediation, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres ved retten i Ringsted.

 

Portmanden Aps.

cvr 30615921

Ringstedvej 35

4690 Haslev

Telefonnummer: 93202738

E-mail adresse mail@portmanden.dk

certificate